14we - 02

Warszawa, 25.09.2006 .

14we - 06

Warszawa, 25.09.2006 .

14we - 07

Warszawa, 25.09.2006 .


Warszawa, 25.09.2006 .

EN57 - xxx

EN57 is passing by Stary Las in Lublin (II 2005).


EN57 is passing by Stary Las in Lublin (II 2005).

EN57 - 699

EN57 - 699 is approaching Lublin (VII 2004).

EN57 - 803

EN57 - 803 (IV 2006).

EN57 - 954

EN57 - 954 (II 2006).

EN57 - 1017

EN57 - 1017, Lublin (VII 2006).


EN57 - 1017, Lublin (VII 2006).


EN57 - 1017, Lublin (VII 2006).

EN57 - 1034

EN57-1034 at Lubliniec (VII 2005).

EN57 - 1089

A train od Fast Municipal Railway company in Gdansk Glowny (VIII 2004)


A train od Fast Municipal Railway company in Gdansk Glowny (VIII 2004)

EN57 - 1120

A train od Fast Municipal Railway company in Gdansk Wrzeszcz (VIII 2004)

EN57 - 1317

EN57-1317, Lublin (II 2007).

EN57 - 1373

EN57 - 1373 is approaching Malaszewicze (V 2005).


EN57 - 1373 is approaching Malaszewicze (V 2005).


Lublin (XII 2006).

EN57 - 1456

EN57 - 1456 control desk (XI 2005).


EN57 - 1456 after modernization(XI 2005).

EN57 - 1514

EN57-1514 - a train from Chelm is just approaching Lublin Polnocny (VI 2003).

EN57 - 1686

EN57-1686, Lublin (III 2007).EN57-1686, Lukow (VI 2007).

EN57 - 1769

EN57 - 1769 after its sudden disruption (III 2005).


EN57 - 1769 after its sudden disruption (III 2005).


EN57 - 1769 after its sudden disruption (III 2005).


EN57 - 1769 (II 2006).

EN57 - 1778

EN57-1778 is approaching Warszawa Ochota (IV 2003).

EN57 - 1915

EN57 - 1915, Warszawa ZOO (II 2007).

EN57 - 1917

EN57 - 1917, Warszawa (IX 2006).

EN57 - 1929

EN57 - 1929, Warszawa (IX 2006).

EN57 - 2031

EN57 - 2031, Warszawa (IX 2006).

EN94 - xxx

EN94 is approaching Warszawa Ochota WKD (IV 2003).


EN94 is approaching Warszawa Ochota (X 2003).


EN94 is departing from Warszawa Ochota (X 2003).

EN94 - 04

EN94 - 04, Warszawa (IX 2006).


Main menu   Galleries

Krzysztof Jesionek 2003 - 2007